Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Az Igényfelmérő portál ("Oldal") üzemeltetője, a GRAPH-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.; Cg. 09-09-006977) ("Adatkezelő") kiemelt fontosságúnak tartja a felhasználók ("Felhasználók") által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét.

Az Adatkezelő által üzemeltett Oldal önálló kezelésben lévő aloldal, annak kezelése kizárólag az Adatkezelő által történik, az Adatkezelő megbízásában álló területi képviselőkön kívül harmadik felek (ideértve az Oldal domain címének regisztrálóját is) részére az Adatkezelő nem biztosít hozzáférést sem az Oldalhoz, sem az annak kapcsán kezelt személyes adatokhoz. Az Adatkezelő az Oldalon regisztrált Felhasználók részére arra biztosít lehetőséget, hogy az Adatkezelő által forgalmazott kiadványok kapcsán előzetesen megküldje igényét az Adatkezelő részére, így téve gördülékenyebbé, hatékonyabbá az adminisztrációt. Az igény leadása az Oldalon nem jelent kötelezettséget a Felhasználó oldalán, az leadott igénytől eltérhet mind mennyiségben, mind összetételben. Ugyancsak a Felhasználó adminisztrációját megkönnyítendő, a Felhasználó az Oldalon nyomon tudja követni korábban leadott igényeit is.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, gyakorlatát, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
Adatkezelő megnevezéseGRAPH-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
postacím: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.
e-mail cím: graphker@graphker.hu
Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Felhasználóit az általa üzemeltetett Oldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a Felhasználók jogainak gyakorlása módjáról és lehetőségeiről.
Adatkezelési gyakorlata kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet („Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.
Az Oldal használatával, valamely alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatainak kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
Az Oldalt mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó károkért, amelyek az oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból, illetve az Oldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, az Oldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, illetve megsemmisülése következtében keletkeztek.
Az önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban felsorolt célokra használhatja fel. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Adatkezelő termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes és/vagy üzleti adatokat, amelyek ezen értékesítéshez technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
Az Adatkezelő az alábbi adatkezeléseket végzi az Oldal használata során:
1. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés célja Az Adatkezelő a részére érkezett kérdéseket, tájékoztatáskéréseket megválaszolja a tájékoztatást kérő által igényelt úton (Impresszum, telefonon, e-mailben).
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.
Adattovábbítás címzettje Az Adatkezelő a Felhasználó által az Oldalon keresztül kért tájékoztatáskérést hozzáférhetővé teszi a Felhasználó oktatási intézménye szerinti területi képviselő munkatársnak, aki az Adatkezelő munkavállalója vagy szerződött partnere. A Felhasználó a területi képviselő személyéről mind az Oldalon, mind egyéb módon minden esetben naprakész tájékoztatást kap, a területi képviselő változását az Adatkezelő minden esetben előre jelzi a Felhasználó részére, így téve eleget az adatfeldolgozó személyére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének és az adatok folyamatos naprakészen tartására vonatkozó kötelezettségének.
Az adatkezelés időtartama A kapcsolatfelvétel során küldött e-mail üzeneteket legfeljebb hat hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni. Telefonon történő tájékoztatásnyújtás során adatrögzítésre nem kerül sor. Amennyiben az Oldalon keresztül kér tájékoztatást, az üzenetek 12 hónapig maradnak láthatók kivéve, ha időközben kéri regisztrációja törlését, amely esetben az üzenetek is törlésre kerülnek.
2. Az Oldal használatát lehetővé tevő kártyák kiállításával kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja Az Adatkezelő a vele együttműködő, személyes adatait korábban megadó pedagógusok részére felhasználói fiókot hoz létre az Oldalon. Az Oldal használatához az álnevesítés érdekében egy 6 karakterből álló véletlenszerű kódot generál minden vele kapcsolatban álló pedagógus részére.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban az Adatkezelő jogos érdeke (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Adatkezelő termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes és/vagy üzleti adatokat, amelyek ezen értékesítéshez technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig).
A kezelt adatok köre A Felhasználó regisztrálása kapcsán az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: a Felhasználó neve, a Felhasználó e-mail címe és telefonszáma, annak az oktatási intézménynek az adatai, ahol a Felhasználó dolgozik, valamint ezen oktatási intézményben történő értékesítésért felelős munkatárs az Adatkezelőnél.
Adattovábbítás címzettje Az Adatkezelő az együttműködő pedagógusok részére kiállított regisztrációs kártyákat a Felhasználó oktatási intézménye szerinti területi képviselő munkatárs révén juttatja el az érintetteknek, aki az Adatkezelő munkavállalója vagy szerződött partnere. A Felhasználó a területi képviselő személyéről mind az Oldalon, mind egyéb módon minden esetben naprakész tájékoztatást kap, a területi képviselő változását az Adatkezelő minden esetben előre jelzi a Felhasználó részére, így téve eleget az adatfeldolgozó személyére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének és az adatok folyamatos naprakészen tartására vonatkozó kötelezettségének.
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő az általa regisztrált pedagógusok kódját tartalmazó kártyát, amennyiben az érintett pedagógus nem kíván élni az Oldal által nyújtott lehetőséggel, a kiállítás tanévének végén megsemmisíti, valamint a felhasználói fiókot törli.
3. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja Az Oldal kizárólag az Adatkezelő által generált kóddal használható. Az Adatkezelő a létrehozott kódot tartalmazó kártyát valamennyi Felhasználónak átadja.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre A Felhasználóról az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: a Felhasználó neve, a Felhasználó e-mail címe és telefonszáma, annak az oktatási intézménynek az adatai, ahol a Felhasználó dolgozik, valamint ezen oktatási intézményben történő értékesítésért felelős munkatárs az Adatkezelőnél. Amennyiben a Felhasználó már nem abban az oktatási intézményben dolgozik, amely kapcsán a kódot az Adatkezelő létrehozta, a Felhasználó jelzése alapján az Adatkezelő új kódot és felhasználói fiókot hoz létre a Felhasználó részére, míg a korábbit törli.
Adattovábbítás címzettje Az Adatkezelő a Felhasználó által a regisztráció kapcsán tett módosítási kéréseit továbbítja a Felhasználó oktatási intézménye szerinti területi képviselő munkatársnak, aki az Adatkezelő munkavállalója vagy szerződött partnere. A Felhasználó a területi képviselő személyéről mind az Oldalon, mind egyéb módon minden esetben naprakész tájékoztatást kap, a területi képviselő változását az Adatkezelő minden esetben előre jelzi a Felhasználó részére, így téve eleget az adatfeldolgozó személyére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének és az adatok folyamatos naprakészen tartására vonatkozó kötelezettségének.
Az adatkezelés időtartama A Felhasználó jogosult regisztrációja törlésének, illetve kapcsolattartási adatai módosításának kezdeményezésére.
4. A leadott igények nyomonkövetésével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja A Felhasználó az Oldalon nyomon tudja követni korábban leadott igényeit, amely segítséget jelenthet a további igények leadása, illetve saját adminisztrációja során. Az Adatkezelő az igény feldolgozása során szükség esetén az Oldal révén elektronikus üzenet révén tájékoztatja a Felhasználót az igény teljesítésével kapcsolatos információkról, illetve a Felhasználó az igény lezárásáig is tudja módosítani kérését.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre A Felhasználó regisztrációs adatai.
Adattovábbítás címzettje Az Adatkezelő a Felhasználó által leadott igényét továbbítja a Felhasználó oktatási intézménye szerinti területi képviselő munkatársnak, aki az Adatkezelő munkavállalója vagy szerződött partnere. A Felhasználó a területi képviselő személyéről mind az Oldalon, mind egyéb módon minden esetben naprakész tájékoztatást kap, a területi képviselő változását az Adatkezelő minden esetben előre jelzi a Felhasználó részére, így téve eleget az adatfeldolgozó személyére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének és az adatok folyamatos naprakészen tartására vonatkozó kötelezettségének.
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az Adatkezelő az alábbiakban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát. Az Adatkezelő elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt Ön másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Az adatkezelés során Önt megilleti:
a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt tartalommal, másolatkérés esetén azonban az Adatkezelő jogosult észszerű mértékű adminisztratív díjat felszámolni;
az adatok helyesbítéséhez való jog: Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz;
az adatok törléséhez való jog: Önnek lehetősége kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesíti;
az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e. Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
az adathordozhatósághoz való jog: mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;
a tiltakozás joga: Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó a következő belépéskor megismert változat elolvasását követően található nyilatkozattal elfogadja a hatályos Adatkezelési Tájékoztatót.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. október 1. napján lép hatályba.