25930 segédlet letöltés az elmúlt 30 napban! Regisztráljon Ön is - most minden hírlevélben ajándék Letöltőkód!

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
("Adatkezelési Szabályzat")

A Pedagógusvilág weboldal ("Weboldal") üzemeltetője, a "GRAPH-ART" Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.; Cg. 09-09-006462, adószám: 11793746-2-09; NAIH adatkezelési szám: NAIH-112773) ("Adatkezelő") kiemelt fontosságúnak tartja a felhasználók ("Felhasználók") által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét. Az Adatkezelő a Weboldalon regisztráló Felhasználók részére rendszeres időközönként hírlevelet küld, amelyben tájékoztatja a Felhasználókat szakmai információkról, az Adatkezelő által összeállított, kiadott szakmai anyagokról, kiadványokról. Külön írásbeli engedély hiányában tilos a hírlevél fentiektől eltérő, vagy kereskedelmi, üzleti célú felhasználása, valamint annak ellenérték fejében történő továbbértékesítése.

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, gyakorlatát, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Felhasználóit az általa üzemeltetett www.pedagogusvilag.hu weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a Felhasználók jogainak gyakorlása módjáról és lehetőségeiről.

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.), az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

A Weboldal használatával, valamely alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatainak kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt, a Weboldal működésével és az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

A jelen Adatkezelési Szabályzat 2017. február 1. napján lép hatályba.

Az Adatkezelési Szabályzat rövid összefoglalója:

Adatkezelő megnevezése "GRAPH-ART" Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
postacím: 4001, Debrecen Pf. 583
székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.
telefonszám: +36-52/521-363
e-mail cím: ugyfelszolgalat@graphart.hu
Adatkezelés célja Érintettek tájékoztatása szakmai információkról, elektronikus kiadványok Érintett részére történő biztosítása, szakmai szempontú ismertető kereskedelmi forgalomban értékesített kiadványokról
Adatkezelés jogalapja Érintettek önkéntes hozzájárulása
Kezelt adatok köre Felhasználó neve (kötelező adat),
Felhasználó e-mail címe (kötelező adat),
oktatási intézmény adatai (kötelező adat),
oktatott évfolyamok és tantárgyak (opcionális: hírlevelek tematizált mivolta miatt javasolt)
Adatkezelés időtartama Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Adatfeldolgozás adatai Hírlevélküldő szolgáltatás

1. Fogalommeghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; feltéve, hogy a technikai feladatokat az adatokon végzik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Rendszer: az Adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

2. Az adatkezelés módja

Az Adatkezelő a Felhasználó mint érintett által rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Infotv.-nyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli.

A Felhasználó regisztrációja kapcsán az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: a Felhasználó neve (kötelező adat), a Felhasználó e-mail címe (kötelező adat), annak az oktatási intézménynek az adatai, ahol a Felhasználó dolgozik (kötelező adat), azon évfolyamok és tantárgyak, amelyeket a Felhasználó oktat (a regisztrációnak nem feltétele, azonban a hírlevelek többsége korosztályonként, tantárgyanként tematizált mivolta miatt javasolt).

A Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett (a Felhasználó) önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Weboldal használata során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli jogszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 7. § (2) alapján a Szolgáltatással összefüggésben a más által rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében Szolgáltató – amennyiben betartja e törvény rendelkezéseit – nem felel. A Felhasználó elfogadja, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény 7. § (6) alapján a Szolgáltató nem felel az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben a törvény rá vonatkozó rendelkezéseit betartotta.

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Felhasználó tájékoztatása szakmai információkról, előre meghatározott jogosultsági feltételek szerint hozzáférés biztosítása elektronikus kiadványokhoz a Felhasználó részére, valamint szakmai szempontú ismertető kereskedelmi forgalomban értékesített kiadványokról.

Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Adatkezelő oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó károkért, amelyek az oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból, illetve a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, illetve megsemmisülése következtében keletkeztek.

Az önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő a jelen Szabályzatban, illetve a Feltételek-ben felsorolt célokra használhatja fel, valamint az Adatkezelő hírleveleire való feliratkozásra, meghívására, az Adatkezelő szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Adatkezelő termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes és/vagy üzleti adatokat, amelyek ezen értékesítéshez technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait az érintett (a Felhasználó) kérelme nélkül is törli, illetve a papíralapú adatokat megsemmisíti, ha
  • kezelése jogellenes;
  • az adatkezelés célja megszűnt; vagy
  • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy
  • ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

A Felhasználó jogosult a regisztrációját törölni. A Felhasználó továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az ugyfelszolgalat@graphart.hu ügyfélszolgálati e-mail címre vagy 4001 Debrecen, Pf. 583 levelezési címre küldött levél útján. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

4. Tájékoztatás kérése, ügyfélszolgálat

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által a Weboldallal összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az ugyfelszolgalat@graphart.hu e-mail címen vagy a +36-52/521-363-as telefonszámon. Adatok kérés vagy a jelen szabályzat szerinti törlése esetén a tájékoztatás kizárólag a rendelkezésre álló adatok tekintetében és terjedelmében adható.

A korábban az Adatkezelő részére megadott e-mail címről érkezett igényt az Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – az Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

Az Adatkezelő az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Alapvető Jogok Biztosának segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22.; postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).

5. Technikai információk, statisztikai adatok

A Weboldal használata során rögzítésre kerül a honlaplátogatás és az egyes konverziós események ideje. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása és hatásainak mérséklése, statisztikák készítése, valamint a Weboldal szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokat.

A Weboldal a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelheti. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére, nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Weboldal által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Weboldal ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a Weboldalon megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Weboldal kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Weboldal egyes szolgáltatásai és tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek. Az Adatkezelő az ilyen automatikus módon gyűjtött anonim adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal, és azokat semmilyen egyéb célból nem használja fel.

6. Az adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó a következő belépéskor megismert változat elolvasását követően található nyilatkozattal elfogadja a mindenkori szabályzatot.