Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
("Adatkezelési Tájékoztató")

A Pedagógusvilág weboldal ("Weboldal") üzemeltetője, a "GRAPH-ART" Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.; Cg. 09-09-006462, adószám: 11793746-2-09) ("Adatkezelő") kiemelt fontosságúnak tartja a felhasználók ("Felhasználók") által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét. Az Adatkezelő a Weboldalon regisztráló Felhasználók részére rendszeres időközönként hírlevelet küld, amelyben tájékoztatja a Felhasználókat szakmai információkról, az Adatkezelő által összeállított, kiadott szakmai anyagokról, kiadványokról. Külön írásbeli engedély hiányában tilos a hírlevél fentiektől eltérő, vagy kereskedelmi, üzleti célú felhasználása, valamint annak ellenérték fejében történő továbbértékesítése. Jelen tájékoztató nem vonatkozik a weboldalon működő intézményi webáruházra. Annak saját Belső Adatkezelési Tájékoztatója van.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, gyakorlatát, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Adatkezelő megnevezése „GRAPH-ART” Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
postacím: 4001, Debrecen Pf. 583
székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.
telefonszám: +36-52/521-363
e-mail cím: ugyfelszolgalat@graphart.hu


Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Felhasználóit az általa üzemeltetett www.pedagogusvilag.hu weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a Felhasználók jogainak gyakorlása módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelési gyakorlata kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv („e-Privacy Irányelv”), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet („Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.

A Weboldal használatával, valamely alkalmazásának igénybevételével, annak kezdeményezésével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatainak kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja. Az Adatkezelő az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség érdekében és az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Az Adatkezelő oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó károkért, amelyek az oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból, illetve a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, illetve megsemmisülése következtében keletkeztek.

Az önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban, illetve a Feltételek-ben felsorolt célokra használhatja fel, valamint az Adatkezelő hírleveleire való feliratkozásra, meghívására, az Adatkezelő szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Adatkezelő termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes és/vagy üzleti adatokat, amelyek ezen értékesítéshez technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az Adatkezelő az alábbi adatkezeléseket végzi a Weboldal látogatása, használata, valamely alkalmazásának igénybevétele során:

A Weboldal használata során rögzítésre kerül a honlaplátogatás és az egyes konverziós események ideje. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása és hatásainak mérséklése, statisztikák készítése, valamint a Weboldal szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokat.

A Weboldal a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelheti. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére, nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Weboldal által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Weboldal ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a Weboldalon megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Weboldal kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Weboldal egyes szolgáltatásai és tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek. Az Adatkezelő az ilyen automatikus módon gyűjtött anonim adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal, és azokat semmilyen egyéb célból nem használja fel.

1. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés célja Az Adatkezelő a részére érkezett kérdéseket, tájékoztatáskéréseket megválaszolja a tájékoztatást kérő által igényelt úton (telefonon, e-mailben).
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.
Az adatkezelés időtartama A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb hat hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni. Telefonon történő tájékoztatásnyújtás során adatrögzítésre nem kerül sor.


2. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja előre meghatározott jogosultsági feltételek szerint hozzáférés biztosítása a weboldalon található elektronikus szakmai kiadványokhoz.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre A Felhasználó regisztrációja kapcsán az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: a Felhasználó neve (kötelező adat), a Felhasználó e-mail címe (kötelező adat), annak az oktatási intézménynek az adatai, ahol a Felhasználó dolgozik (kötelező adat), valamint ezen intézmény PiP státusza, azon évfolyamok és tantárgyak, amelyeket a Felhasználó oktat (a regisztrációnak nem feltétele, azonban a szakmai anyagok mennyiségére tekintettel az Adatkezelő ajánlási szolgáltatása miatt javasolt).
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.


3. A letöltési jogosultsággal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja A Felhasználó előre meghatározott jogosultsági feltételek szerint tud letölteni a weboldalon található elektronikus szakmai kiadványok közül, amely jogosultság nyilvántartásra kerül az Adatkezelő által. A letöltési jogosultság alapja lehet:
• PiP státusz
• letöltőkód
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre A Felhasználó regisztrációs adatai és a letöltési jogosultság mennyisége.
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.


4. A letöltött dokumentumokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja előre meghatározott jogosultsági feltételek szerint hozzáférés biztosítása a weboldalon található elektronikus szakmai kiadványokhoz, amelyek a Felhasználó fiókjában rendszerezetten megjelennek.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre A Felhasználó regisztrációs adatai mellett a Felhasználó által letöltött elektronikus szakmai kiadványok elérhetősége.
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.


5. Hírlevélre történő feliratkozás és hírlevélküldés

Az adatkezelés célja A Feliratkozó személyes adatai kezelésének célja a Feliratkozó tájékoztatása szakmai információkról, valamint szakmai szempontú ismertető kereskedelmi forgalomban értékesített kiadványokról.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre A hírlevélre történő feliratkozás kapcsán az Adatkezelő a következő adatokat kezeli: a Feliratkozó neve (kötelező adat), a Feliratkozó e-mail címe (kötelező adat), annak az oktatási intézménynek az adatai, ahol a Feliratkozó dolgozik (kötelező adat), azon évfolyamok és tantárgyak, amelyeket a Feliratkozó oktat (a regisztrációnak nem feltétele, azonban a hírlevelek többsége korosztályonként, tantárgyanként tematizált mivolta miatt javasolt).
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
Adatfeldolgozás adatai Hírlevélküldő szolgáltatás:
SalesAutopilot Kft.
1024 Budapest, Margit krt. 31-33, félemelet 4-5., Adószám: 25743500-2-41
(+36) 1 490 0172


6. Közösségi oldalon való megjelenés

Az adatkezelés célja Az Adatkezelő közösségi oldalon keresztül kapcsolatot tart a Felhasználókkal. A Facebook önálló adatkezelő, a platformok kapcsán további részletes információkat és beállítási tudnivalókat itt talál: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt adatok köre Közösségi oldalon használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk.
Az adatkezelés időtartama Önnek a közösségi oldal szabályzata alapján van lehetősége az adatokat törölni.


7. A „jó gyakorlat” bemutatására szolgáló felvételeken való szerepléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja A hozzájárulást megadó szülő kiskorú gyermeke részvételével az Adatkezelő olyan videó- és fényképfelvételeket készít vagy készített, amelyeket az Adatkezelő weboldalain (pl. Pedagógusvilág, Szülővilág honlapokon), közösségi média csatornáin (pl. Facebookon, Instagramon), valamint termék-bemutatóin mint „jó gyakorlat” tesz közzé azzal a céllal, hogy a termékei, oktatási anyagai iskolai felhasználásához más pedagógusok, a kiadványok terjesztésében résztvevő munkatársak számára bemutassa, hogyan alkalmazhatók jól, hatékonyan ezen anyagok.
Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával és 8. cikk (1) bekezdésével összhangban az érintett gyermek kapcsán a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása. Az Adatkezelő gyakorlata kialakításában figyelembe vette a NAIH-4822-8/2021. számú határozatát is.
A kezelt adatok köre A gyermek részvételével készült videó-és fényképfelvétel (képmás, hang, képmás és hang, tevékenység), a gyermek neve, osztálya, iskolája, a nyilatkozó személy neve, címe és elérhetősége. A megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért, a hozzájárulás jogszerűségéért kizárólag a hozzájárulást megadó személy tartozik felelősséggel, azonban az Adatkezelő minden észszerű erőfeszítést megtesz a hozzájárulás jogszerűségének ellenőrzése érdekében. A felvételek elkészítése, összeállítása (szerkesztése), közzététele során az Adatkezelő a szereplő gyermekek érdekeit, méltóságát veszi elsődlegesen figyelembe.
Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a felvett anyagokat nyersanyagként 1 hónap időtartamra, majd a vágott kész anyagot újabb 1 hónap időtartamra egy zárt csatornán hozzáférhetővé teszi azon személyek számára, akik az adott felvételek vonatkozásában hozzájáruló nyilatkozatot adtak (amennyiben egy személyhez nem jutnának el az Adatkezelő révén a hozzáférési adatok, a hozzáférési jogosultság megállapítása a nyilatkozat alapján, az Adatkezelő fent megadott elérhetőségein való megkeresést követően történik) annak érdekében, hogy esetleges észrevételeiket saját gyermekük kapcsán megtegyék (így például júniusban a tanévzáró előtt elkészített felvételek nyersanyagai július 15-ig, a vágott anyag augusztus 15-ig érhető el a közzétételt megelőzően). Ezt követően az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a megadott adatokat, a felvételekből egyes gyermekek kitakarása, némítása, illetve egyéb képanyaggal való helyettesítése történik meg , amennyiben az érintett teljes tartalom felhasználhatóságát nem érinti hátrányosan, egyébként a felvételek további felhasználását az Adatkezelő megszünteti. A kapcsolódó dokumentumokat a felhasználás megszüntetésétől számított 5 év elteltét követő december 31. napjával törli, a felvételek vonatkozásában azonban a szerzői jogi törvény rendelkezései alkalmazandók.


Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az Adatkezelő az alábbiakban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát. Az Adatkezelő elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő jogszabályi felhatalmazás alapján meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatkezelés során Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog: „Szeretném megtudni, hogy milyen adatokat tárolnak rólam, és azokat mire használják.”
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat,
illetve
„Hozzá szeretnék férni az adataimhoz, hogy lássam, milyen adatokat tárolnak rólam.”
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt tartalommal, másolatkérés esetén azonban az Adatkezelő jogosult észszerű mértékű adminisztratív díjat felszámolni;
az adatok helyesbítéséhez való jog: „Javítani szeretném a hibásan rögzített adataimat.”
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül eleget tesz;
az adatok törléséhez való jog: „Szeretném, ha törölnék az adataimat.”
Önnek lehetősége kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesíti;
az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog: „Szeretném, hogy addig ne használják az adataimat, amíg nem ellenőriztem annak jogosságát.”
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.
Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
az adathordozhatósághoz való jog: „Hozzá szeretnék férni az adataimhoz, és ezeket el szeretném vinni más adatkezelőhöz.”
mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;
a tiltakozás joga: „Nem szeretnék hírleveleket, promóciókat kapni.”
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve
(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.


Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Felhasználó a következő belépéskor megismert változat elolvasását követően található nyilatkozattal elfogadja a hatályos Adatkezelési Tájékoztatót.

A jelen módosított Adatkezelési Tájékoztató 2022. július 5. napján lép hatályba.