Felhasználási Feltételek

A Szolgáltató és az általa nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek jogait és kötelezettségeit jelen felhasználási feltételek (továbbiakban: Feltételek) tartalmazzák.

1. Értelmező rendelkezések

1. 1. Szolgáltató: a "GRAPH-ART" Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi út 6.; Cg. 09-09-006462, adószám: 11793746-2-09).

1. 2. Felhasználó: olyan természetes személy vagy nyilvántartásba vett oktatási intézmény, amely a Szolgáltató Felületén felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, így azonosítást követően, saját azonosító adatok birtokában jelen Feltételekben rögzített rendelkezési joggal bír. A Felhasználó egyben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § e) pontja szerinti igénybe vevőnek is minősül.

1. 3. Szolgáltatás: a Szolgáltató által üzemeltetett, a Felhasználó által igénybevett oktatás-módszertani információs szolgáltatás, amely során a Szolgáltató a Felhasználó részére tájékoztatást nyújt szakmai információkról, előre meghatározott jogosultsági feltételek szerint hozzáférést biztosít elektronikus kiadványokhoz a Felhasználó részére, valamint szakmai szempontú ismertetőt nyújt kereskedelmi forgalomban értékesített kiadványokról. A Szolgáltatás tekintetében további információ a Szolgáltató honlapján található.

1. 4. Gyűjtemény: a Szolgáltató által előállított Szellemi Alkotások rendszerezett összessége, amelyben a Felhasználó általi keresést a Szoftver támogatja.

1. 5. Szoftver: a Szolgáltatás működését biztosító számítógépes programalkotás, a Gyűjtemény egyes Szellemi Alkotásai közötti keresést előre megadott szempontok, szabadszavas keresés vagy a Felhasználó találati előzményei és saját beállításai alapján javasolt paraméterek szerint elősegítő programalkotás.

1. 6. Szellemi Alkotás: a Szolgáltatásra, az Online Felületre és annak teljes tartalmára, a Gyűjtemény összeállítására, valamint a Szoftverre vonatkozó mindenféle szerzői jogi, szabadalmi vagy védjegyoltalom alá eső alkotás, műszaki, szervezési fejlesztés, eljárás, ismeret, márkanév, műalkotás, jelszó, szabvány, megjelölés, kereskedelmi név, márka, logó, reklám, üzleti stílus, know-how, bizalmas információ, dizájn, fejlesztés, találmány, ábra, illusztráció, hasznosítási, használati módok, műszaki megoldás, szellemi alkotás, ötlet, információ, adat, nyilvántartás, feljegyzés, elemzés, ideértve bármely olyan szóbeli kommunikáció, amelyet bármilyen formában rögzítettek; továbbá minden a fentieken alapuló vagy arra vonatkozó információ, adat, feljegyzés, elemzés és memorandum, másolat, know-how, ötlet, műszaki, informatikai, illetve üzleti szervezési ismeretek/elv, üzleti modell, nyilvántartás, ideértve bármely ezzel kapcsolatos szóbeli kommunikáció, valamint a Szolgáltató által átadott szóbeli, illetve írásbeli információ, amely megfelel az üzleti titok, vagy a know-how jogszabályokban meghatározott kritériumának.

2. Felhasználók

Regisztráció nélkül láthatók a Szolgátatáshoz kapcsolódó valamennyi Gyűjteményben található dokumentum listája, az Online Felületen a Szolgáltatás részét nem képező információs anyagok.

Felhasználói regisztráció esetén a Felhasználó a teljes adatbázis kapcsán meghatározott időszakban felhasználható meghatározott letöltési mennyiségre kap jogosultságot. A regisztrációhoz kapcsolódó jogosultságokról bővebben a felhasználói fiókban olvashat.

3. A regisztráció

3. 1. A Felhasználó az online regisztrációs oldalon keresztül regisztrál a Szolgáltatás igénybevételére. A Felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatokat adja meg a Szolgáltató részére a regisztráció során.

3. 2. A Felhasználó a megadott adatok Szolgáltató általi hitelességének ellenőrzését követően használhatja a Szolgáltatást, illetve annak meghatározott részét.

3. 3. A Felhasználó az Online Felületre történő belépés során kijelenti, hogy a Szolgáltatást szabályozó, illetve a Szolgáltatásra vonatkozó, az interaktív együttműködést támogató útmutató szövegeket elolvasta és megértette.

3. 4. A Felhasználót a Szolgáltató legfeljebb 2 munkanapon belül e-mail útján tájékoztatja a felhasználói regisztráció elfogadásáról. Amennyiben a szolgáltató nem küld ezen időtartam lejártáig e-mailt, a regisztráció elfogadottnak tekintendő.

3. 5. A Felhasználó a regisztráció során megadott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban vagy más igazolható módon bejelenteni a Szolgáltató számára. A Szolgáltató a késedelmes bejelentésből származó károkért a jogszabályok által lehetővé tett mértékben kizárja a felelősségét. A bejelentés késedelmes teljesítése miatt a Szolgáltatónál bekövetkezett kárt a Felhasználó köteles megtéríteni, valamint a saját kárát a Felhasználó maga viseli.

4. A Szolgáltatás nyújtása

4. 1. A Felhasználó regisztrációjának jóváhagyását követően a Szolgáltató a jelen Feltételekben meghatározottak szerint a Felhasználó részére lehetővé teszi a Szolgáltatás igénybevételét. A jóváhagyott regisztrációval rendelkező Felhasználó számára hozzáférhető a Gyűjtemény teljes tartalomjegyzéke, abban a Szoftver segítésével kereshet, valamint a Szolgáltató által biztosított letöltési kártyán szereplő vagy egyéb módon megadott feltételek szerint lehetséges a Gyűjteményből a letöltés. A Felhasználó általi letöltések a felhasználói fiókjában tárolásra kerülnek, így a későbbiekben is szabadon hozzáférhetőek.

4. 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató legjobb tudása szerint optimalizálja a Szolgáltatást, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a böngészőprogramok és okostelefonok sajátosságai miatt a Szolgáltatás programkörnyezettől függően különbözhet. A Szolgáltató továbbá a folyamatos fejlesztésekre tekintettel jogosult a Szolgáltatás meglévő elemeit funkcionálisan egyenértékű egyéb szolgáltatási elemekkel módosítani, helyettesíteni.

4. 3. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatást mindenkor abban a formában veheti igénybe, amilyen Szolgáltatás-elemekkel, funkciókkal és ezekre vonatkozó választási lehetőségekkel azt a Szolgáltató biztosítja.

4. 4. A Felhasználó jogai és kötelezettségei:
 1. A Felhasználó a jelen Feltételekben rögzített kivételekkel kizárólag saját maga jogosult a Szolgáltatást használni, hasznosítani, azzal rendelkezni.
 2. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag rendeltetésszerűen, a vonatkozó jogszabályi, valamint a saját tevékenységére vonatkozó szakmai előírások figyelembevételével használhatja, így minden Felhasználó számára különösen tilos
  • a Szolgáltatásokat valamely törvényt, szabályozást, jogszabályt sértő módon használni;
  • a Szolgáltatással vagy annak felhasználásával bármely személyt vagy szervezetet fenyegetni, zaklatni, sértegetni vagy megfélemlíteni;
  • a Szolgáltatás olyan igénybevétele, felhasználása bármilyen anyag vagy adat továbbítására, tárolására, elektronikus úton történő értékesítésre, amely szándékosan vagy szándékon kívül ellentétes bármely vonatkozó jogszabállyal, vagy erre vezethető megtévesztő tartalommal bír vagy eredménnyel járhat;
  • más Felhasználó jogosultságát jogosulatlanul használni, vagy más Felhasználót meggátolni abban, hogy használja a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást, vagy adatot gyűjteni egy másik Felhasználóról, más Felhasználóhoz kapcsolódó információkról, az érintett Felhasználó tudta és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül;
  • a Szellemi Alkotás tulajdonjogának megsértése a Szolgáltatás igénybevétele útján.
 3. A Felhasználó a Szolgáltatást, annak egy részét vagy ahhoz kapcsolódó szolgáltatást más Felhasználó vagy egyébként harmadik fél felé nem értékesítheti. A Szolgáltatást vagy annak bármely elemét a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Felhasználó nem másolhatja, másnak a másolását nem engedélyezheti, semmilyen módon nem reprodukálhatja, ruházhatja át, adhatja bérbe, módosíthatja, publikálhatja, továbbá semmilyen módon nem használhatja a jelen Feltételekben meghatározott módon kívül vagy attól eltérően. Ennek elmulasztása vagy nem a Feltételekben meghatározottak szerinti teljesítése esetén a Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be;
 4. Amennyiben a Felhasználó tudomására jut, hogy a saját vagy más Felhasználó felhasználónevét és/vagy jelszavát jogosulatlanul használták, vagy más Felhasználó vagy egyéb harmadik személy jogszabályba, Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít, a Felhasználó köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót. A Felhasználó minden ilyen esetben köteles a Szolgáltató számára minden, a saját vagy más Felhasználó, más harmadik személy vagy az Eszköz azonosításához és a sérelem elhárításához egyébként szükséges segítséget és információt megadni.
 5. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató által a Szolgáltató rendszerének rendeltetésszerű használatához biztosított Online Felületen kívül más módon vagy más eszközökkel nem csatlakozik (illetve nem próbál meg csatlakozni) a Szolgáltatásokhoz.
 6. A Felhasználó nem másolhatja le, nem fejtheti vissza vagy szedheti szét, illetve más módon nem próbálhatja megszerezni a Szoftver forráskódját vagy annak bármely részét, és nem tehet ezekre irányuló kísérletet sem, nem hozhat létre belőle származékos művet, és nem is adhat erre másnak engedélyt. A Felhasználó nem engedményezheti, illetőleg nem adhatja tovább a Szoftver használatára vonatkozó jogait, nem adhatja azokat hozzájárulásként másnak, kivéve, ha a Szolgáltató ehhez külön írásbeli hozzájárulását adja, vagy amennyiben és amilyen mértékben erre a felek közötti szerződés lehetőséget ad.
 7. A Felhasználó nem használhatja a Szolgáltató kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött külön írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.
 8. Amennyiben a Felhasználó tevékenysége megsérti a Feltételeket, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás felfüggesztésére addig az időtartamig, amíg a Felhasználó szerződésszegő magatartása tart, valamint jogosult egyéb, a Feltételekben foglalt vagy jogszabály alapján megillető jogkövetkezmények alkalmazására.
 9. Súlyos szerződésszegés esetén a Szolgáltatónak joga van a Szolgáltatás azonnali megszüntetésére. Egyéb esetben a Szolgáltató lehetőség szerint először tájékoztatja az adott Felhasználót, és felhívja a szerződésbe, jogszabályba ütköző magatartás abbahagyására, illetve a jogsértés orvoslására 8 napos határidővel, és ennek elmulasztása esetén szünteti meg a Szolgáltatás nyújtását.
4. 5. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételéért díjat nem fizet.

5. Szellemi tulajdon

5. 1. A Felhasználó kifejezetten elismeri és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Szolgáltatás és a Szellemi Alkotás. Ennek értelmében a Szolgáltatás és annak bármely, illetve minden elemének tulajdonjoga, illetve kizárólagos használatának, hasznosításának a joga, ideértve az esetleges fejlesztés útján létrejövő szellemi alkotásokat is, minden esetben a Szolgáltatót illeti meg.

5. 2. Amennyiben a Felhasználó a jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket megszegi, köteles megtéríteni a Szolgáltató minden ebből eredő kárát.

6. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

6. 1. A felhasználói igények magas színvonalon történő kiszolgálása érdekében a Szolgáltató munkanapokon 09.00 órától 17.00 óráig elektronikus ügyfélszolgálatot ("Ügyfélszolgálat") is üzemeltet, melyen keresztül felvilágosítást ad a Szolgáltatásról, segítséget nyújt Felhasználóknak a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kérdéseire. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:
levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf. 583
e-mail cím: ugyfelszolgalat@graphart.hu
telefonszám: +36-52/521-363

6. 2. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentéseket, minőségi kifogásokat Ügyfélszolgálatán fogadja a megjelölt elérhetőségeken. A Szolgáltató a bejelentett hibákat, minőségi kifogásokat regisztrálja, azokat kivizsgálja és azok eredményéről (indokolással ellátva) a bejelentőt 10 munkanapon belül értesíti. Amennyiben a hiba tényleges fennállását a Szolgáltató megállapítja, haladéktalanul megkezdi a hiba kijavítását, melynek eredményéről a hiba bejelentőjét tájékoztatja.

7. A Szolgáltató felelőssége

7. 1. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltatás, illetve annak bármely eleme harmadik személyek jogait nem sérti. Amennyiben azonban a Szolgáltatás nem érhető el a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból, vele szemben a szerződésszegés jogkövetkezményeit nem lehet alkalmazni, azok alól mentesül.

7. 2. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki fel nem róható okból bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok miatt következtek be. A Szolgáltató felelőssége így nem terjed ki az erőszakos behatolásból, erőszakos bűncselekményből eredő károkért, elemi kárért, vis maiorért. A Szolgáltató a Felhasználó által alkalmazott szünetmentes tápegységek és feszültségvédelmi berendezések által nem kivédett zavarokért, túlfeszültségért sem felelős.

7. 3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltató rendszerébe beküldött és ott tárolt adatok esetleges jogszabálysértő tartalmáért. A Szolgáltató a Felhasználó kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel bármely más harmadik személy felé.

7. 4. A Szolgáltató külön és kifejezetten kizárja felelősségét a programozott funkciókkal rendelkező eszközök működésével összefüggésben bekövetkezett minden olyan kárért – ideértve az életben, testi épségben keletkezett kárt is –, amely a Szolgáltató önhibáján vagy működési körén kívül eső okból bekövetkezett adatveszteség következménye. A Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatást kifejezetten életnek, testi épségnek vagy vagyontárgy értékének biztosítása esetében használja vagy kívánja használni, vegye figyelembe a Szolgáltatás esetleges műszaki-technológiai korlátait, jellemzőit, esetleges hibalehetőségeit.

7. 5. A Szolgáltató – amennyiben a szerződés és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el – saját felelősségét kizárja, és nem felel:
 • a Felhasználót ért veszteségért és kárért, amennyiben a hátrány, veszteség vagy kár a Felhasználó és harmadik fél közötti kapcsolat következménye, illetőleg adatveszteségért;
 • a Felhasználó által a Szolgáltatásban eszközölt változtatásért;
 • a Szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött adat jogszerű törléséért;
 • a Felhasználó által más Felhasználó felé a hozzáféréssel, jogosultsággal, azonosító adatokkal és regisztrációval kapcsolatos információ szolgáltatásáért vagy a szolgáltatott információ hibás voltáért;
 • bármely Felhasználónak a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információk titokban tartási és megőrzési kötelezettségének elmulasztásáért;
 • a Felhasználót vagy Felhasználó szerződéses partnereit közvetlenül vagy közvetve ért, más Felhasználó által okozott kárért vagy bármilyen hátrányért, amennyiben azok elhárítása érdekében a Szolgáltató a tőle elvárható intézkedéseket megtette;
 • bármely Felhasználót ért olyan kárért vagy hátrányért, amelynek oka az, hogy a Szolgáltató az arra jogosult hatóságnak vagy szervezetnek a Felhasználókhoz kapcsolódóan – jogszabályi kötelezettségének eleget téve – adatot szolgáltatott.
7. 6. A Szolgáltató nem felel az Online Felületen harmadik személy által elkövetett visszaélés, valamint az internetes Szolgáltatás kimaradása vagy minőségi romlása esetén.

8. A Felhasználó felelőssége

8. 1. A Felhasználó felel minden általa megadott adat valódiságáért, valamint azért, hogy jogosult az általa megadott adat használatára, kezelésére. A Felhasználó felel a Szolgáltató felé mindazon következményekért, amelyek abból erednek, hogy ő vagy az általa szerződés- vagy jogellenesen tájékoztatott harmadik személy a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó rendelkezéseket megszegik. Amennyiben a Felhasználó jogszabályba ütköző tartalmú adatot, információt ad át a Szolgáltató részére, vagy jogszabályba vagy szerződésbe ütköző módon ad át adatot, információt a Szolgáltató részére, köteles megtéríteni a Szolgáltató minden ebből eredő kárát.

8. 2. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy a Felhasználó a felelős mindazon jelszavai és egyéb hozzáférést biztosító azonosítóinak titokban tartásáért, amellyekkel a Szolgáltatást el tudja érni. A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik illetéktelen személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, melynek megszegése esetén az ezzel okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.

8. 3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Feltételek megsértése, vagy a Szolgáltató rendszerébe juttatott jogszabálysértő tartalom, adat miatt a Szolgáltatóval szemben támasztott igények alól a Felhasználó a Szolgáltatót mentesíteni köteles.

8. 4. A Felhasználó felelős a Szolgáltató felé azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek. A Felhasználó teljes felelősséget vállal az általa, illetőleg az általa hozzáférésre feljogosított harmadik személyek által a Szolgáltató rendszerébe beküldött és tárolt adatok tartalmáért, azok lekérdezéséért, törléséért, valamint a magyar, illetőleg a vonatkozó nemzetközi jogszabályok esetleges megsértéséért, és elfogadja, hogy ezen kötelezettségekből eredő jogi felelősségét viselni köteles, azt a Szolgáltatóra nem háríthatja át.


A jelen Feltételek 2017. február 1. napján lépnek hatályba és visszavonásig hatályosak. A Szolgáltató a jelen Feltételek mindenkori hatályos, korábbi és később hatályba lépő teljes szövegének folyamatos elérhetőségét a honlapján és Ügyfélszolgálatán is biztosítja, illetve a Felhasználó kérésére elektronikus levélben megküldi.